GDPR

Alin & Hedenlund FF som personuppgiftsansvarig

Alin & Hedenlund arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utifrån de krav som finns enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Stor hänsyn har tagits till de boendes behov av skydd för hur deras personuppgifter behandlas.

För att på det mest systematiska och transparenta vis säkerställa detta, ansluter vi till det material och arbetssätt som utvecklats i samarbete mellan Fastighetsägarna, SABO och Studentbostadsföretagen.

De tagit fram en vägledning för hur personuppgifter bör behandlas vid uthyrning och förvaltning av bostäder i flerfamiljshus. Vägledningen syftar till att värna hyresgästernas integritet och att bistå hyresvärden med information om de nya bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) och hur dessa kommer att tillämpas i verksamheten.

För att se hela policyn, klicka här.

Alin & Hedenlund FF med organisationsnummer 556039-0410 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

Kontaktuppgifter:
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB Box 5412, 114 84 Stockholm

Besöksadress:
Jungfrugatan 55 Tel.nr. 08-534 89100

Alin & Hedenlund behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, bostadsrättsförsäljning, rekrytering och för våra medarbetare. Se mer information om våra personuppgiftsbehandlingar under respektive rubrik nedan.

Dina rättigheter
Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling och dataskydd kontakta oss: gdpr@ah.se Vill du utöva någon av dina rättigheter hittar du information här:

Registerutdrag, rättelse, radering:

Du har rätt att begära ett registerutdrag från oss samt att få dina uppgifter rättade eller raderade. För att få rätt blankett, maila till gdpr@ah.se så skickar vi dig korrekt formulär.

De blanketter som ska användas för att utöva dessa rättigheter är Begäran om registerutdrag, Begäran om rättelse eller Begäran om radering

Av säkerhetsskäl så vill vi att du medtar ifylld blankett och identitetshandlingar till vår kundservice hos Alin & Hedenlunds huvudkontor, se besöksadress ovan, där vi tar emot och kvitterar din begäran.

Invändningar och begränsning av behandling:

Du har rätt att under vissa omständigheter begränsa eller invända mot en behandling. För att få rätt blankett, maila till gdpr@ah.se så skickar vi dig korrekt formulär. De blanketter som ska användas för att utöva dessa rättigheter är Begäran begränsning av behandling samt Invändning mot behandling

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

Information om aktuell personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras på vår webbplats när förändringar sker. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Alin & Hedenlund

Jungfrugatan 55
114 84 Stockholm

Box 5412 
Org. 556039-0410

Kontakta oss

08-534 891 00
info@ah.se