HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
13 november 2009
Förslag om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Pressmeddelande från Finansdepartementet 2009-11-13:

I en departementspromemoria som remitteras idag föreslår Finansdepartementet nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Allbolagen föreslås ersättas med en ny lag för kommunala bostadsaktiebolag som förtydligar att bostadsbolagen ska vara ett instrument för kommunerna att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och att bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer.

- Detta är ett första steg mot en av de större bostadspolitiska reformerna på många år. Spelreglerna för bostadsmarknadens aktörer kommer tack vare de här förslagen att förbättras. Vi bedömer att förslagen i departementspromemorian innebär att vi kan ha en svensk modell för bostadspolitiken och att fastighetsägarnas anmälan om otillåtet statsstöd inte längre utgör ett hot. Att Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO deltagit i diskussionerna som lett fram till de här förslagen gör att vi kan räkna med att de nya reglerna kan komma gälla under en lång tid framöver vilket är bra för investeringarna i hyresrätter, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Förslagen i departementspromemorian som remitteras idag kommer senare att sammanläggas med förslag om ändrade principer för hyressättningen som bereds på Justitiedepartementet till en gemensam lagrådsremiss.

Enligt förslagen i departementspromemorian ska ett kommunalt bostadsaktiebolag verka enligt affärsmässiga principer i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

I departementspromemorian görs bedömningen att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen, bör uppdraget att utföra åtgärden lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Bostadsförsörjningslagen föreslås förtydligas så att det av lagen uttryckligen framgår att kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Den nuvarande utdelningsbegränsningen för allmännyttiga bostadsföretag föreslås ersättas med en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Undantag görs dock bl.a.för medel som används för att genomföra åtgärder som vidtas med anledning av de föreslagna förtydligandena i bostadsförsörjningslagen.regeringen.se/sb/d/7246/a/135383
Uppdaterat 2009-11-29
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum