HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
28 september 2017
Nu börjar säsongen för radonmätningar
Nu börjar säsongen för radonmätningar
Det är fastighetsägarens ansvar att mäta radon i fastigheten och att vidta åtgärder om gränsvärdena är för höga. Mätning ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober - 30 april. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om radon och om hur mätningen går till.

Måste man mäta radon?

- Ja. Radonmätning ingår egenkontrollen som fastighetsägare. Det innebär att vi är skyldiga att ha rutiner och kontroller för att förebygga ohälsa. Miljöförvaltningen rekommenderar att man mäter radon vart tionde år eftersom radon kan läcka in i otätheter som uppstår när byggnaden åldras. De rekommenderar även att man mäter efter större förändringar i fastigheten, t.ex. stambyte eller förändringar av ventilationssystem.

Varför ska man mäta radonhalten mellan oktober och april?

- Denna period benämns ibland ”eldningssäsong”, d.v.s. den tid på året då vi värmer upp våra fastigheter. När man mäter radon vill man ha så lite vädring som möjligt, då det kan påverka mätresultatet och därför väljer man den kalla perioden på året.

Hur går mätningen till?

- Den vanligaste metoden är med spårfilmsdosor, så kallade mätpuckar. I ett flerbostadshus ska t.ex. alla lägenheter med markkontakt samt 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp mätas. När mättiden är slut efter minst två månader skickas  mätpuckarna till ett analysföretag. Resultatrapport kommer sedan efter några veckor.

Vilka åtgärder ska man vidta om gränsvärdet överstigs?

- Om radonhalten överskrider 200 Bq/m3 är det en hälsorisk och behövar åtgärdas. Även om förhöjda halter bara uppmätts i en bostad behöver du som fastighetsägare vidta åtgärder. För att vidta effektiva åtgärder behöver man veta varifrån radonet kommer.  Ibland kan det räcka med enkla åtgärder som att se till att ventilationen fungerar som den ska. I andra fall kan man behöva utföra tätningar ner mot mark och/eller sänka trycket under fastigheten för att förhindra att markradon tränger i. Efter åtgärd kontrollmäts att åtgärderna haft effekt och halterna kommit ner under riktvärdet.
Uppdaterat 2018-05-28
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum