Vi delar Fastighetsägarnas syn på att förvaltning skall bedrivas i enlighet med kriterierna nedan.


VI:

VÄRNAR OM GODA och förtroendefulla
relationer till sina kunder – hyresgäster
och bostadsrättshavare – och bemöter
dem därför med omsorg,respekt och
hänsyn.
UPPTRÄDER ALLTID KORREKT i det dagliga,
löpande förvaltningsarbetet såväl mot
hyresgäster och bostadsrättshavare som
mot den som söker bostad eller lokal.
ÄR TILLGÄNGLIGA för hyresgäster och
bostadsrättshavare och ger dem löpan-
de information om vad de behöver veta
för sin användning av bostäder,lokaler
och gemensamma utrymmen.
SKÖTER OCH UNDERHÅLLER bostäder,
lokaler och gemensamma utrymmen så
att de motsvarar den service och stan-
dard som överenskommits.
LÅTER MILJÖHÄNSYN INGÅ i fastig-
hetsförvaltningen och ger hyresgäster
och bostadsrättshavare den information
och de praktiska förutsättningar som
krävs för att de skall kunna ta sitt miljö-
ansvar.
INFORMERAR I GOD tid berörda hyres-
gäster och bostadsrättshavare om pla-
nerade underhålls-,förbättrings-och
ändringsåtgärder av lägenheterna och
fastigheten i övrigt och ger dem tillfälle
att ställa frågor och lämna synpunkter
på planerade åtgärder.
ÅTGÄRDAR FEL SNARAST och begränsar
olägenheter vid t.ex.en reparation.
INGRIPER MOT en hyresgäst eller
bostadsrättshavare som inte iakttar vad
som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom fastigheten.
FÖRSÖKER ATT LÖSA eventuella problem
i samförstånd och ser tvister inför myn-
dighet som en sista utväg.
Uppdaterat 2010-08-25