HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
9 april 2010
Proposition om ny modell för hyressättning och ny lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag
Regeringen har nu lagt fram sin proposition om ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler”. Förslaget innebär bland annat att bostadsaktiebolagen ska driva sin verksamhet i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer.


– Propositionen innehåller flera goda förslag som kommer att bidra till att skapa en bättre fungerande hyresmarknad, säger Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo.

I propositionen sägs att de kommunala bostadsaktiebolagen ska drivas på affärsmässiga principer och att de kommunala bolagens hyresnormerande roll ersätts av att alla typer av kollektivt förhandlade hyror blir normerande. Vidare möjliggörs, genom en ändring i hyresförhandlingslagen, en fortsatt tillämpning av de lokala modeller som redan nu används, till exempel Malmömodellen. En skyddsregel utformas mot alltför stora och snabba hyreshöjningar, men hänsyn tas till att höjd hyra ska kunna tas ut direkt vid standardförbättringar och tillval.

I propositionen föreslås en begränsning av värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Kommunen ska ha rätt till viss ersättning på tillskjutet kapital. Värdeöverföringar får emellertid inte överstiga hälften av det föregående verksamhetsårets vinst. Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Begränsningen gäller inte heller för överskott från fastighetsförsäljningar som uppkommit under föregående räkenskapsår. Högst hälften av sådant överskott får delas ut utan andra begränsningar än att överföringen ska ha föregåtts av ett beslut av kommunfullmäktige. Begränsningen gäller inte heller för värdeöverföringar mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern.

De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Det införs en skyddsregel mot att kraftiga hyreshöjningar får ett för snabbt genomslag. Skyddsregeln innebär att om den hyra som är att anse som skälig vid en hyresprövning är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyra ska betalas med lägre belopp under en skälig tid.

I hyresförhandlingslagen klargörs att den så kallade likhetsprincipen inte hindrar att skyddsregeln tillämpas när hyran bestäms i en förhandlingsöverenskommelse.

Riksdagen kommer att behandla propositionen före sommaren och den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

– Nu tas ett stort steg på väg mot en ny modell för hyressättning som kommer att vara betydelsefullt för många av våra medlemmar, säger Reinhold Lennebo. Att de kommunala bolagens hyresnormerande roll försvinner är bra, liksom att de nu måste drivas efter affärsmässiga principer. Här har vår EU-anmälan spelat en stor roll för regeringens överväganden.

Men det finns förslag i propositionen som Fastighetsägarna anser är sämre eller saknas. Till exempel anser man att det är obegripligt att ortsbegreppet inte får en utvidgning som möjliggör en mer modern och övergripande syn på hur hyresmarknaden fungerar i regioner. Nu behåller man en begränsning till kommungränsen och så fungerar det ju inte i praktiken numera.

– För fastighetsägarna innebär det lagda förslaget att vi blir en fullvärdig förhandlingspart och att de hyror vi förhandlar fram får samma rättsliga betydelse som de kommunala bolagens hyror. Det öppnar nya möjligheter, men ställer också krav på oss som organisation att vi hanterar den nya rollen i samförstånd med övriga parter, säger Reinhold Lennebo.

källa: Fastighetsägarna Sverige 2010-03-30


www.regeringen.se/sb/d/12677/a/142985
Uppdaterat 2010-04-09
Utskriftsvänlig sida
Nyheter
15 juli 2005
Hyresgästers enkätsvar påverkar hyran
5 maj 2005
Hyresregleringen driver fram bostadsrättsombildningar
3 maj 2005
Logga in!!
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum