HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
21 december 2007
Beslut om slopad fastighetsskatt
Riksdagen har utan ändring antagit regeringens förslag (prop. 2007/08:27) om att fastighetsskatten på bostäder avskaffas och ersätts av en kommunal avgift. Beslutet finansieras dels med höjd skatt på kapitalvinster på privatbostäder, dels med nya regler om ränta på uppskovsbeloppet.

Fasighetsskatten
Särskilt under senare år har kritiken mot systemet med fastighetsskatt varit omfattande. Fastighetsskatten har bland annat kritiserats för att den genom sin utformning inte i tillräcklig utsträckning beaktar principen om att skatt ska betalas efter bärkraft, eftersom skatten inte tas ut på en faktisk inkomst.

Regeringen har aviserat att man på sikt avser att avskaffa fastighetsskatten. Genom det nya systemet ökar skattereglernas legitimitet och skatteuttaget blir mer förutsägbart.

Beslutet
Riksdagens beslut innebär att den statliga fastighetsskatten för småhus och flerbostadshus avskaffas och ersätts med en kommunal avgift. Avgiften uppgår till 6 000 kr per småhus (inkl småhus på lantbruksenhet), dock högst 0,75 % av taxeringsvärdet.

För flerbostadshus uppgår den kommunala avgiften till 1 200 kr per lägenhet, dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten för utländska privatbostäder avskaffas också, men här tillkommer inte någon kommunal avgift.

Avgiften beräknas för kalenderår och det är den som ägare av fastigheten vid årets ingång som ska betala avgiften. Byter en fastighet ägare per den 1 januari är det den nya ägaren som ska betala avgiften.

Riksdagsbeslutet innehåller även beslut om avskaffandet av annan berörd lagstiftning, exempelvis dämpningsregeln och begränsningsregeln för fastighetsskatt. Regeringen har aviserat att man under år 2008 kommer med förslag om att införa en ny begränsningsregel som endast ska omfatta pensionärer.

Reglerna om hel och halv lättnad av fastighetsskatten i samband med nybyggnation överförs till reglerna om kommunal avgift.

Finansiering
Beslutet om slopad fastighetsskatt på bostäder finansieras genom att kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs och att regler om ränta på uppskovsbeloppet införs.

Skatten på kapitalvinster vid försäljning av privatbostäder (blankett K5 och K6) höjs från 20 % till 22 % av vinsten, detta görs genom att 22/30 av vinsten beskattas med 30 %. Reglerna avseende förluster ändras inte, vilket innebär att 50 % av en kapitalförlust även fortsättningsvis blir avdragsgill.

Samtidigt har man beslutat om vissa förändringar av uppskovsreglerna. Fr.o.m. inkomståret 2008 införs regler om ränta på uppskovsbelopp, räntan uppgår årligen till 0,5 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång. Räntan tas ut både på gamla och nya uppskov.

Vidare har beslutats att maximalt 1 600 000 kr ska medges i uppskovsbelopp och beloppet justeras efter ägandeandel. Denna regel ska endast omfatta uppskov som medges efter den 1 januari 2008.

Riksdagens beslut innebär att rätten till uppskov ska begränsas i samband med arv, testamente, gåva och bodelning (dock med några undantag).

Kvarvarande fastighetsskatt
Den kommunala avgiften gäller för bostäder, vilket innebär att reglerna om fastighetsskatt kvarstår för sådana fastigheter som inte är bostadsfastigheter, exempelvis industrilokaler. Även s.k. arrendetomter med byggnader och obebyggda tomtmark omfattas ar reglerna om fastighetsskatt.

Ikraftträdande
De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Äldre bestämmelser om fastighetsskatt ska gälla för tid före den 1 januari 2008, vilket innebär att företag med brutna räkenskapsår kan komma att betala fastighetsskatt för en del av räkenskapsåret och kommunal avgift för resterande del.

Uppdaterat 2007-12-21
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum