HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
13 mars 2013
Så ska M få fart på byggandet.


Foto: Jesper Frisk

Skynda på plan- och byggprocesserna, sänk kraven för hur bostäder ska utformas och sänk skatterna på att bygga och bo. I dag presenterar en av Moderaternas arbetsgrupper förslagen för ett ökat byggande i Sverige. Det skriver finansminister Anders Borg och riksdagsledamoten Henrik von Sydow i en debattartikel i DI. (saxat ur DI  2013-03-11 12:24)

En välfungerande bostadsmarknad är central för hela ekonomins funktionssätt och möjliggör för människor att flytta till jobb och studier. En situation med bostadsbrist och svårigheter för unga att flytta hemifrån, eller för företag att kunna rekrytera, är oroväckande.

 
IModeraternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning” har vi tagit fram en rad konkreta förslag för att säkra tryggheten på bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet.

Hyresrätten är särskilt viktig för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och för att säkra boendemöjligheter för alla. Många människor har inte möjlighet att skuldsätta sig för att bo. För att kunna flytta till jobb eller studier behövs också hyresrättens flexibilitet.

Samtidigt ska vi ha regler som säkrar hyresgästens trygghet och rättigheter. På alla marknader där den ena parten är i beroendeställning och har mindre information, behövs ett starkt skydd. Hyresrätten ska vara en trygg boendeform med stabila villkor.

Det huvudsakliga problemet på bostadsmarknaden i städerna är att den samlade produktionen av bostadsrätter, ägarlägenheter, hyresrätter och hus inte svarar mot efterfrågan.

Alliansen har påbörjat ett långsiktigt arbete för att öka tillgängligheten på bostäder. Fastighetsskatten har kraftigt förändrats och systemet för hyressättning har reformerats.

Våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Med ökad tydlighet får vi snabbare processer som gör att byggprojekt kan komma igång tidigare.

För att möta behovet av fler bostäder behöver vi dock gå vidare med fler reformer för att göra det billigare och enklare att bygga. Både OECD och EU-kommissionen framhåller åtgärder för att stimulera konkurrensen inom byggsektorn och minska regelkrånglet.

Vi presenterar förslag inom fyra områden för att stärka tillgången på bostäder genom att ta ner byggkostnader och göra det mer lönsamt att bygga.

  • Korta byggprocessen. Vi vill pröva förslag för att påskynda plan- och byggprocesser, införa ett förenklat planförfarande för förtätning av bebyggelse och införa sanktioner då tidsgränsen för bygglov överskrids. Vi vill även se över möjligheten att avskaffa länsstyrelsen som prövande instans. Att få ett ärende handlagt och prövat i en länsstyrelse tar omkring ett år och antalet ärenden uppgår till flera tusen per år. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen vilket de flesta gör. Hänsyn till bland annat miljö och natur ska säkras även inom ett effektivare förfarande.
  • Minska byggkostnaderna genom minskad detaljreglering och ökad konkurrens. De standardkrav som ställs vid nybyggnation måste prövas mot behovet av att bygga fler bostäder. Bostäder ska hålla hög kvalitet, men många av dagens krav gör det svårt att bygga billigare bostäder för till exempel studenter. Antalet kommunala särkrav bör också begränsas, bland annat har användandet av parkeringsnormer fördyrat byggandet. Med större likformighet i kommunernas krav ökar också förutsättningarna för mer konkurrens.
  • Gör det mer lönsamt att bygga och enklare att hyra ut. Vi välkomnar en inriktning där skatten på att bygga och bo totalt sett sänks. Möjligheten att finansiera nybyggnation av hyresrätter bör också stärkas genom att öka antalet år som presumtionshyra kan tillämpas. Genom en sådan modell påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt. För att göra andrahandsmarknaden större, tryggare och mer transparent och för att motverka fusk, eller att människors behov av en bostad utnyttjas, vill vi fortsatt begränsa bostadsrättsföreningarnas möjlighet att utan skäl förhindra andrahandsuthyrning.
  • Säkra god boendekvalitet i hela bostadsbeståndet.

Sverige ska vara ett sammanhållet land där alla människor har goda boendemöjligheter. Det är viktigt att kommunerna tar ett aktivt ansvar för en bra boendemiljö.

Alliansregeringen har också höjt bostadstillägget för pensionärer och barnfamiljer för att främja sammanhållning. När offentliga finanser medger är fortsatta förbättringar av främst äldres och barnfamiljers boendekostnad viktiga åtgärder.

Den ekonomiska krisen, tillsammans med strukturella problem på bostadsmarknaden, har bidragit till att det byggs för lite. Med de här förslagen tar vi nya steg mot ökat byggande som på sikt bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och som gör det enklare att hitta boende på studieorter.

Vi slår vakt om tryggheten för hyresgästen samtidigt som vi öppnar för mer av konkurrens och mångfald, till gagn för människor som i dag söker bostad.

Uppdaterat 2013-03-25
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum