HemKontaktKundserviceKlientserviceVanliga frågorOm Alin & HedenlundLogga inSökGDPR och personuppgiftsbehandling
Vanliga frågor
Hyresgästinformation
Mer om störningar i boendet.
Mer om flyttstädning
Autogiro
Hyresgästinformation


Inflyttning

Besiktning och överlämnande av nycklar sker efter överenskommelse med fastighetsförvaltaren. Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang för din hushållsel.
Läs gärna Välkommen som hyresgäst!

Hyran
Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före kalendermånads början. Om avier har förkommit går det att erhålla kopia från förvaltningen. Dock gäller fortfarande att hyran skall erläggas enligt ovan.

Felanmälan
Felanmälan skall i första hand göras till förvaltningen. Telefonnummer och övrig information finns på felanmälan (klicka här)


Underhåll av lägenhet

Vårdnadsplikt för hyresrätter
Hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten (24 § hyreslagen).

Liksom hyresvärdens underhållsskyldighet inte är begränsad till enbart det huvudutrymme som uthyrts omfattar hyresgästens vårdnadsplikt även biutrymmen såsom källare, trapphus m.m.

Skillnaden mellan vårdnad, som alltså skall ombesörjas av hyresgästen, och underhåll, som åvilar hyresvärden, är väl i allmänhet relativt klar. I praxis har dock ibland viss tveksamhet uppstått beträffande vissa åtgärder. Skötsel av parkettgolv har t ex vållat en del tvister. Det får anses klart, att till vårdnadsplikten hör rengöring och boning (i den mån sådan skall utföras) men inte permanentbehandling eller slipning, vilka åtgärder är att hänföra till underhåll. Rengöring och tvättning av oljemålade ytor tillhör vårdnadsplikten medan ommålning räknas som underhåll.

Hyresgästen kan sägas ha rätt till "normalt slitage" i lägenheten.
Genom vanlig förslitning uppkommer naturligtvis efter många år vissa brister i lägenheten som kan betraktas som "skador". För skador i den bemärkelsen är hyresgästen inte ansvarig. Däremot svarar hyresgästen för skador som åsamkas lägenheten genom vårdslöshet eller försummelse. Typiska skador av denna art, för vilka hyresgästen alltså är ersättningsskyldig, om han vållat dem, är sönderslagna handfat, spräckta toalettstolar eller lock till dessa stolar, sönderslagna fönsterrutor etc.

Hyresgästen är skyldig att underrätta hyresvärden om skada eller brist i lägenheten oavsett hur den uppstått. Meddelandet skall lämnas "utan oskäligt dröjsmål". I fråga om skador som ofördröjligen måste avhjälpas för att de inte skall förvärras skall underrättelsen ske genast.
Exempel på sådana skador är läckor på vattenledningar. Har hyresgästen varit bortrest när skadan inträffat är det tillräckligt att han genast efter återkomsten underrättar hyresvärden. Det förutsätter dock att hyresgästen givit hyresvärden tillfälle att under bortovaron kunna komma in i lägenheten.


Att byta kol- eller fettfilter i kolfilterfläkt är den boendes ansvar

Hur ofta man behöver byta det aktiva kolet beror på hushållets matvanor. Det är naturligtvis skillnad om man bara kokar ägg och tevatten eller om man ofta lagar mat från råvaror. Kolfilterfläktar innehåller mycket aktivt kol så normalt räcker kolet 2 - 3 år. Man kan också känna på lukten när det är dags att byta kolet. På Trivselkök / Futurum kan man beställa filter via deras webb-shop.


Tvättstugor
Städa tvättstugan efter användandet och rengör filter i torktumlaren.

Störande grannar
I hyreslagen står det att: Det åligger hyresgästen att väl vårda sin lägenhet och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Vid störningar tar ni i första hand kontakt med Er granne. Om det inte hjälper kontakta fastighetsförvaltaren . Vi kontaktar då den störande hyresgästen och försöker lösa problemet. En störande hyresgäst riskerar att förlora sin lägenhet. Läs gärna mer om störningar här

Andrahandsuthyrning
För att Ni skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från hyresvärden. Beaktansvärda skäl krävs för att Ni skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller arbete på annan ort. Nyttig information om vad man bör tänka på finns på länken nedan:
Kom ihåg vid andrahandsuthyrning.pdf

Om Ni önskar ansöka om en uthyrning i andra hand, tanka ner denna fil Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf (24 kB) och sänd in till oss. Tänk på att vara ute i god tid, handläggningstiden är f.n. 2-3 veckor.

Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte och tre månader framåt. Vissa andra regler gäller för dödsbo - vänligen kontakta förvaltningen för närmare information.

Lägenhetsbyte
Alin & Hedenlund förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten. Om Ni på egen hand hittar någon att byta med skall en skriftlig ansökan göras till oss. Blankett erhålles från förvaltningen alt. hämtas hem genom att tanka ner ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE 2016.pdf. Önskas information om vad som utgör ett lägenhetsbyte går det bra att tanka ner Fastighetsägarnas broschyr om praxis gällande byten m.m. SV_Riktlinjer_lagenhetsbyt.pdf (1 579 kB)

Flytt
Lägenheten skall städas noggrant. Klicka här för Checklista för Flyttstädning.pdf (36 kB) Glöm ej balkong och förråd. Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör tex. dörrar, badrumsskåp, hatthylla mm. Besiktning skall i normala fall ske när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med fastighetsförvaltaren. Det är bra om Ni kan vara med under besiktningen för att diskutera eventuella skador i lägenheten. Ni måste själv stå för kostnader för onormalt slitage. Glöm inte att säga upp Ditt elabonnemang avseende hushållsel.

Adressändring

Uppsägning av elabonnemang hos Fortum
Uppdaterat 2016-02-10
Utskriftsvänlig sida
Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning AB | Jungfrugatan 55 | Box 5412 | 114 84 Stockholm | 08-534 89100 | Org # 556039-0410
Provided by Webforum